KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z BADAŃ PILOTOWYCH PRZEPROWADZANYCH DLA POTRZEB ZAKŁADÓW UZDATNIANIA WODY

Istnieje dużo przykładów niewłaściwego doboru technologii, urządzeń i materiałów w krajowych wodociągach. Skutkiem źle przeprowadzonej inwestycji są liczne problemy związane z eksploatacją stacji i nadmiernymi kosztami procesu uzdatniania. Niewłaściwa technologia w wodociągu odbija się niekorzystnie na konsumentach, którzy otrzymują wodę drogą i źle oczyszczoną.

Każda woda, ujmowana do celów pitnych jest inna, ma specyficzny skład. Nie można powielać rozwiązań zastosowanych w jednym miejscu na inne wodociągi. Dla uniknięcia błędów, przed rozpoczęciem modernizacji istniejącej stacji wodociągowej lub budowy nowej, konieczne jest wykonanie badań technologicznych w odpowiedniej skali z uwzględnieniem lokalnej specyfiki i potrzeb.

Badania pilotowe powinna wykonywać firma niezależna od dostawców materiałów i urządzeń stosowanych do procesu uzdatniania wody. Badania wykonywane przez dostawców lub producentów mogą być nieobiektywne.


Podstawowe efekty jakie wynikają z prawidłowego przeprowadzenia badań pilotowych:

  1. Wybór najkorzystniejszego schematu technologicznego i dobór procesów jednostkowych do całej technologii uzdatniania wody
  2. Dobór optymalnych parametrów operacyjnych procesów uzdatniania wody
  3. Sprawdzanie skuteczności przyjętej technologii w różnych warunkach eksploatacji stacji uzdatniania
  4. Dobór najlepszych reagentów i materiałów do procesu uzdatniania wody
  5. Obniżenie kosztów procesu uzdatnianiaKażda złotówka wydana na właściwie przeprowadzone badania daje z reguły korzyści w postaci kilku złotych wydanych na inwestycję i eksploatację zakładu wodociągowego.